SEPA Migratie

  1. Hoe migreren specifieke Nederlandse Overschrijving services?
  2. Hoe migreren specifieke Nederlandse Incasso services?
  3. Kunnen bestaande incassomachtigingen migreren naar SEPA?
  4. Hoe wijzigt de reconciliatie van overschrijvingen?
  5. Hoe wijzigt de reconciliatie van incasso’s?

Hoe migreren specifieke Nederlandse Overschrijving services?

Nederland kent een aantal specifieke overschrijving services en producten. Een aantal hiervan wordt aangepast aan SEPA.

1. Overstapservice

De Overstapservice wordt bij de overgang naar de Europese overschrijving gecontinueerd. Het enige verschil met de huidige service is dat niet Equens, maar de ‘oude’ bank van de begunstigde de betalingen ombuigt naar de nieuwe bank van de begunstigde. In de bijschrijving op zijn dagafschrift ziet de begunstigde dat het om een op grond van de Overstapservice omgebogen betaling gaat. Dit is conform de huidige situatie.

2. Acceptgiro

De Acceptgiro is een bekend en breed geaccepteerd betaalmiddel in Nederland. In overleg met diverse marktpartijen en belangenorganisaties is besloten om de huidige Acceptgiro te migreren naar een variant waarbij de consument zijn IBAN rekeningnummer op het Acceptgiroformulier kan invullen: de IBAN-Acceptgiro. Vanaf 1 juli 2013 kunnen banken de IBAN-Acceptgiro verwerken. Tot 1 februari 2014 kunnen de huidige Acceptgiro en de IBAN-Acceptgiro naast elkaar worden gebruikt. Vanaf 1 februari 2014 kan men alleen nog betalen en ontvangen met SEPA-producten en is de huidige Nederlandse Acceptgiro niet meer te gebruiken. De IBAN-Acceptgiro is echter een tijdelijke oplossing, omdat deze vanaf 1 januari 2019 volledig uit het betaalproces zal verdwijnen.

3. iDeal betaling

iDeal wordt momenteel geschikt gemaakt voor de overgang op de Europese overschrijving, met name door de toevoeging van het IBAN als rekeningidentificatie. Een iDeal transactie wordt straks als Europese overschrijving verwerkt.

4. Digitale Nota betaling

Ook de Digitale Nota wordt momenteel geschikt gemaakt voor de overgang op de Europese overschrijving. Een Digitale Nota transactie wordt straks als Europese overschrijving verwerkt.

5. Spoedbetaling

De binnenlandse spoedbetaling zal niet migreren naar de Europese overschrijving. De verwachting is wel dat deze op termijn wordt aangepast op het gebruik van de IBAN als identificatie van de rekening van de begunstigde. Ook valt te verwachten dat banken een Europese variant van de spoedbetaling gaan aanbieden.

Terug omhoog

Hoe migreren specifieke Nederlandse Incasso services?

Nederland kent een aantal specifieke services voor de verwerking van incasso’s. Bij de overgang naar de Europese incasso worden bepaalde services gecontinueerd, maar niet elke. Daarnaast ontstaan ook nieuwe services. De volgende services worden onderscheiden:

1. Overstapservice

De Overstapservice wordt bij de overgang naar de Europese incasso gecontinueerd. Het enige verschil met de huidige service is dat niet Equens, maar de bank van de incassant de incasso-opdrachten ombuigt naar de nieuwe bank van de debiteur. De incassant wordt straks nog steeds geïnformeerd over elke omgebogen incasso-opdracht, zodat hij zijn machtigingenadministratie kan bijwerken. De incassant zal bij zijn eigen bank moeten navragen, hoe deze informatie wordt verstrekt.

2. Automatisch Herhaald Aanbieden (AHA) service

Equens biedt deze service momenteel voor incasso’s op ING rekeningen, die vanwege onvoldoende saldo van de debiteur worden geretourneerd. De service keert echter niet terug voor de Europese incasso. De reden hiervoor is dat Europese incasso-opdrachten niet meer op de dag zelf kunnen worden heraangeboden, maar minimaal 2 werkdagen van te voren moeten worden aangeleverd. Incassanten die deze service afnemen zullen bij de overgang op de Europese incasso de incasso-opdrachten zelf opnieuw moeten aanbieden, als deze vanwege onvoldoende saldo zijn geretourneerd.

3. Telefonische machtiging

De huidige Europese incasso schema’s ondersteunen alleen papieren machtigingen en elektronische machtigingen (zogenaamde e-mandate). De telefonische machtiging, zoals die nu in Nederland wordt ondersteund, komt vooralsnog niet terug voor de Europese incasso. Deze telefonische machtigingen kunnen om deze reden niet migreren naar SEPA machtigingen.

4. Incasso alerting service (nieuw)

De Nederlandse banken hebben onderling afgesproken om elke eenmalige en eerste doorlopende Europese incasso te signaleren aan de consument. De bank kan hiervoor verschillende opties aanbieden, waarvan tenminste één gratis.

Terug omhoog

Kunnen bestaande incassomachtigingen migreren naar SEPA?

Incassanten kunnen hun bestaande machtigingen voor doorlopende incasso’s in principe blijven gebruiken voor doorlopende Europese incasso’s. Voorwaarde is dat de condities voor de debiteur niet verslechteren. Voor Nederland betekent dit dat de doorlopende machtiging Algemeen gebruikt mag worden voor de normale Europese incasso. De doorlopende machtiging Bedrijven mag alleen voor de normale Europese incasso worden hergebruikt en niet voor de zakelijke Europese incasso. Migratie naar de zakelijke Europese incasso betekent namelijk een verslechtering van de debiteurcondities (geen stornering meer mogelijk).

Bij de migratie van zijn machtigingen moet de incassant elke machtiging van de volgende aanvullende gegevens voorzien:

  • Elke machtiging moet voorzien zijn van een unieke identificatie (Mandate Id). Uniek betekent hier uniek voor de incassant
  • Het rekeningnummer van de debiteur moet worden omgezet naar IBAN en mogelijk worden aangevuld met de BIC van zijn bank1.
  • Elke machtiging moet worden voorzien van een datum van ondertekening. Elk land heeft hier aparte afspraken over gemaakt. Voor Nederland moet hier de standaard datum ‘1 november 2009’ worden ingevuld (= ingangsdatum van de Richtlijn Betaaldiensten). In België moet de datum worden ingevuld waarop de huidige machtiging naar een SEPA machtiging is gemigreerd.

Machtiging verkregen via Internet

Een specifiek aandachtspunt voor incassanten die de machtiging uitsluitend via internet hebben verkregen (= door middel van het aanvinken van incasso als betaalwijze), is dat hier eigenlijk geen sprake is van een rechtsgeldige machtiging. De debiteur heeft immers niet zijn handtekening gezet. Als er in dit geval sprake is van een doorlopende machtiging, kan deze niet migreren naar een SEPA-machtiging en zal de incassant om een nieuwe machtiging van zijn debiteur moeten vragen.

1 Wettelijk is vastgesteld dat voor binnenlandse SEPA-betalingen per 1 februari 2014 alleen nog de IBAN vereist is. De BIC verdwijnt dus per 1 februari 2014 voor binnenlandse betalingen. Per 1 februari 2016 verdwijnt de BIC tevens voor buitenlandse SEPA-betalingen.

Terug omhoog

Hoe wijzigt de reconciliatie van overschrijvingen?

De reconciliatie van Europese overschrijvingen wijzigt op diverse punten ten opzichte van de huidige Nederlandse overschrijvingen. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Daarnaast zullen nieuwe afkeur- en signaleringsredenen bij de overgang op de Europese incasso worden geïntroduceerd, waarvoor de incassant de te ondernemen acties zal moeten definiëren en in richten.

Overzicht Nederlandse versus Europese Overschrijving

De tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillen tussen de huidige Nederlandse overschrijving en de toekomstige Europese overschrijving.

Nederlandse overschrijving Europese overschrijving
Losse overschrijvingen kunnen alleen d.m.v. het bedrag, rekeningnummer begunstigde en/of meegegeven omschrijvingsregels worden gereconcilieerd Standaard kan bij elke losse overschrijving een eigen referentie (End-to-EndID) worden meegegeven, waarmee de overschrijving kan worden gereconcilieerd
Ontvangen overschrijvingen kunnen alleen d.m.v. het bedrag, rekeningnummer, opdrachtgever en/of ontvangen omschrijvingsregels worden gereconcilieerd Met een Europese overschrijving bestaat de mogelijkheid om een gestructureerde betalingskenmerk mee te geven, zodat de reconciliatie voor de begunstigde aanzienlijk verbeterd kan worden
Betaalbatches worden netto geboekt, d.w.z. uitgevallen posten worden niet geboekt Betaalbatches worden bruto geboekt, d.w.z. de volledige batch wordt bijgeboekt, uitgevallen posten worden teruggeboekt
Bijboeking van betaalbatch kan door meegegeven batch referentie worden geïdentificeerd (optioneel, n.v.t. bij 7-cijferig rekeningnummer) Bijboeking van betaalbatch wordt altijd door meegegeven Payment Information ID gekenmerkt
Uitgevallen posten van een betaal batch kunnen door een optioneel meegegeven Betalingskenmerk (max 16 posities) worden geïdentificeerd Uitgevallen posten van een betaal batch worden door het meegegeven End-to-End ID (max 35 posities) geïdentificeerd
Uitvalrapportage bij betaal batches via:
– VerwInfo A (afgekeurde en ingetrokken posten; alleen beschikaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
– VerwInfo C (details geretourneerde posten van ING1 ;alleen beschikbaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
– MT940 (geretourneerde posten als terugboeking1 ;alleen beschikbaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
– GMU (afgekeurde en ingetrokken posten als extracomptabel post, geretourneerde posten als terugboeking; alleen voor 7-cijferig rekeningnummers)

1 Begunstigde rekening is in dit geval een 7-cijferig rekeningnummer  
Uitvalrapportage bij betaal batches via:
– Rekeningafschrift (MT940, GMU, Camt.053): afgekeurde, ingetrokken en geretourneerde posten worden als terugboeking vermeld. Afgekeurde posten worden hier pas de dag na de uitvoeringsdatum zichtbaar
– Payment Status Report (Pain.002): afgekeurde en ingetrokken posten worden direct teruggemeld. Uitgevoerde overschrijvingen worden op de uitvoeringsdatum teruggemeld (optionele service, informeer bij uw bank of deze service wordt geboden)

NB: VerwInfo rapportage komt te vervallen
Acceptgiro bijschrijvingen worden als volgt doorgegeven:
– MT940: bij gecomprimeerde bijboeking zijn de detail transacties (betalingskenmerk) via VerwInfo C rapportage beschikbaar (alleen beschikbaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
– GMU: bijboeking inclusief detail transacties (betalingskenmerk; alleen beschikbaar voor 7-cijferig rekeningnummers
IBAN-Acceptgiro bijschrijvingen worden als volgt doorgegeven:
– Rekeningafschrift (MT940, GMU, Camt.053): bijboeking inclusief detail transacties (betalingskenmerk)
– Transactie-informatie (Camt.054): rapportage van individuele acceptgiro bijboekingen met referentie naar het betalingskenmerk (optionele service, informeer bij uw bank of deze service wordt geboden)
Terug omhoog

Hoe wijzigt de reconciliatie van incasso’s?

De reconciliatie van Europese incasso’s zal op diverse punten wijzigen ten opzichte van de huidige Nederlandse incasso’s. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Daarnaast zullen nieuwe afkeur- en signaleringsredenen bij de overgang op de Europese incasso worden geïntroduceerd, waarvoor de incassant de te ondernemen acties zal moeten definiëren en in richten.

Overzicht Nederlandse versus Europese Incasso

Onderstaande tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de verschillen tussen de huidige Nederlandse Incasso en de aankomende Europese Incasso.

Nederlandse incasso Europese incasso
Incasso batches worden netto geboekt, d.w.z. uitgevallen posten worden niet geboekt Incasso batches worden bruto geboekt, d.w.z. de volledige batch wordt bijgeboekt, uitgevallen posten worden teruggeboekt
Bijboeking van incasso batch kan door meegegeven batch referentie worden geïdentificeerd (optioneel, n.v.t. bij 7-cijferig rekeningnummer) Bijboeking van incasso batch wordt altijd door meegegeven Payment Information ID gekenmerkt
Uitgevallen posten worden door het meegegeven Betalingskenmerk (max 16 posities) geïdentificeerd Uitgevallen posten worden door het meegegeven End-to-End ID (max 35 posities) geïdentificeerd
Uitvalrapportage via:
– VerwInfo A (afgekeurde en ingetrokken posten; alleen beschikbaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
– VerwInfo B (details geretourneerde en gestorneerde posten; alleen beschikbaar voor 9-cijferig rekeningnummers)
– MT940 (geretourneerde en gestorneerde posten als terugboeking)
– GMU (afgekeurde en ingetrokken posten als extracomptabel post, geretourneerde en gestorneerde posten als terugboeking; alleen beschikbaar voor 7-cijferig rekeningnummers)
Uitvalrapportage via:
– Rekeningafschrift (MT940, GMU, Camt.053): afgekeurde, ingetrokken, geretourneerde en gestorneerde posten worden als terugboeking vermeld. Afgekeurde posten worden hier pas de dag na de incasso datum zichtbaar
– Payment Status Report (Pain.002): afgekeurde en ingetrokken posten worden direct teruggemeld. Uitgevoerde incasso opdrachten worden op de incasso datum teruggemeld (optionele service, informeer bij uw bank of deze service wordt geboden)

NB: VerwInfo rapportage komt te vervallen
Terug omhoog